Ученически съвет

Ученически съвет – 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

I.Същност:

Ученическият съвет е организация, която дава възможност на учениците да участват в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот. Предложенията на УС се представят пред Ръководството и Педагогическия съвет на училището. Основните цели на УС са:

1.Да осъществява връзка между учениците и висшестоящите органи.

2. Да защитава правата и интересните на учениците.

3.Да дава гласност на проблемите на учениците.

4. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.

5. Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и поемане на отговорност от страна на учениците.

II. Членство в УС:

Всеки клас излъчва един представител, който отговаря на следните критерии:

1. Ползва се с доверие и уважение сред съучениците си и преподаващите му учители;

2. Доказал е, че има уменията да защитава интересите на учениците и училището;

3. Не е допускал нарушения на ПВР на 138 СОУ, за които да е получавал наказания за предходната учебна година;

4. Способен е да поема отговорност;

5. Съпричастен е към училищния живот.

6.Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото представителство.

7.Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният представител не защитава интересите на класа, той може да бъде сменен в края на първия учебен срок с провеждане на ново гласуване.

8.Членовете на Ученическия съвет могат да напускат съвета доброволно през цялата учебна година. В този случай напусналият ученик бива сменен от нов представител на класа.

III. Права и задължения:

– Права на ученическите представители

– Да взимат отношение по правилника за вътрешния ред (ПВР).

– Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

– Да защитават интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет.

– Да представят становища на УС пред Ръководството и Педагогическия съвет.

2. Задължения на ученическите представители:

– Да познават и спазват ПВР на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“.

– Да представят обективно и аргументирано становище на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

– Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

– Да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

– Да участват в ежемесечните срещи на УС, за да обсъждат актуални теми и проблеми, да разработят позиция и план за действие по тях.

IV.Ученическия съвет взаимодейства активно с:

1. Класните ръководители и учители;

2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

3. Родителската общност и Училищното настоятелство;

4. Ученическите съвети на други училища и извънучилищни институции, организации и фирми;

Екипът на Учиническия съвет през учебната 2019/2020 година:

8а – Калина Кожухарова
     – Виолета Милушева

8б – Ава Христова

9а – Михаела Тонова
     – Стефани Петрова
     – Аделина Стоянова

9в – Йоана Иванова
     – Веселин Мариянов

9г – Йоана Генева

10а – Виктория Стефанова

10б – Ивона Иванова
       – Димитър Василев

10в – Мила Копчева
       – Марти Папазов

10г – Ивета Балева

11а – Емил Вуканин

11б – Ана Сарандева

11г – Ан-Мари Панков

11д – Симона Даданска

12а – Николета Стоянова

12в – Евелин Йорданова

12г – Поли Захаринова
       – Иван Георгиев
       – Емил Георгиев

Председател : Николета Стоянова, 12 А

Заместник-председател : Ана Сарандева, 11 Б

Координатор: Иван Георгиев, 12 Г

Ученическият съвет на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е организация, чиято работа цели активното участие на учениците в училищния живот, дава гласност на техните идеи и предложения, спомага за комуникацията между учениците, учителите и Ръководството.