/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

eu flag co funded pos rgb right

logo


     

 italy

Theatre as a bridge - Italy


Theatre as a bridge between national and multicultural

 

f i

 

74910709 433603640626765 4475604442124648448 n

 

Our partners in the project are I.I.S. 'E. Majorana - A. Cascino (Italy), ADEMINHO/EPRAMI (Portugal) and British School of Tenerife(Spain). The main purpose of the project is to create a theatre performance which includes folk epos, customs, traditions, myths and legends typical of particular regions of the countries participating in the project and bridges the intercultural communication between the participants. The participants in the project will go through a training course by means of theatre play, which will raise their curiosity not only about their own culture but also about the culture of other nationalities. The project also aims at raising students’ emotional intelligence and empathy and teaching tolerance of shared existence. The project aims at establishing the values cherished by each nation participating in the project through presentations on its historical and cultural heritage in search of common home and eternity. One of the primary aims of the project is using a different point of view in the process of learning by introducing theatrical play as an innovative method of teaching and learning. The theatrical play itself is a way of achieving easier over linguistic communication between the participants in the project, which facilitates removing the barrier in communication between different nationalities. The participants in the project will have the opportunity to do research on myths, legends, authentic music folklore, rituals and traditions, related to particular countries, which will raise their general knowledge and kindle their interest in the historical and cultural heritage of other countries – members of the EU. The project aims at provoking the participants in the project to find in the historical heritage and folklore what corresponds with the problems that agitate students today. This will enable them to establish eternal values, to make the connection between past and present and give their modern version of myths and legends. It will also give them the opportunity to express themselves and to reveal their national identity.

cherta

Наши партньори са училища от Италия, Поругалия и Испания. Основната цел на проекта е да създаде театрално представление, което включва фолклорен епос, обичаи, традиции, митове и легенди, типични за страните, участващи в проекта и да улесни междукултурното общуване на участниците. Участващите в проекта ученици ще преминат през обучителен курс с помощта на театралната игра, което ще повиши тяхното любопитство не само към собствената им култура, но и към тази на други народи. Проектът се стреми към повишаване емоционалната интелигентност на участниците и тяхната емпатия , както и към насърчаване на толерантност към други култури.

Проектът се стреми да установи ценностите, съхранявани от всяка стана участник в проекта чрез презентации за историческото и културно наследство в търсенето на общ дом и непреходност. Една от главните цели на проекта е използването на различна гледна точка чрез въвеждането на театралната игра като иновативен метод за преподаване и учене. В същността си театралната игра е начин за постигане на надлингвистична комуникация между участниците, което улеснява преодоляването на бариерите в общуването между различните националности.

Участниците в проекта ще имат възможност да направят проучване върху митове, легенди, автентичен фолклор, ритуали и традиции, свързани с отделните страни, което ще повиши техните знания и ще провокира интереса им към историческото и културно наследство на други страни – членки на Европейския съюз.

Проектът се стреми да провокира участниците да открият в историческото и културно наследство това, което кореспондира с проблемите, които ги вълнуват днес. Това ще им помогне да установят непреходните ценности, да осъществят връзката между минало и настояще и да дадат своя съвременна версия на митовете и легендите. Проектът ще им даде възможност да изразят себе си и да разкрият своята национална идентичност.

 

75580115 401830607162136 8271904650416881664 n

73039744 2726172464073611 7732028047288696832 n

73232847 503986926851269 5608791967870746624 n

73333372 662794094248544 8896831200962805760 n

74217855 947436662289353 5022111074598518784 n

Joomla templates by Joomlashine