Конкурс за отдаване под наем на обект – ученическо столово хранене и бюфет

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 122 по Протокол № 8, т.44 от 11.04.2024 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА24-РД09-2943/16.05.2024 г. на кмета на Столична община и Заповед №РСЛ24-РД09-245/21.05.2024 г. на кмета на СО-Район „Слатина“ и на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене и бюфет в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, намиращо се на територията на Столична община – район „Слатина“.

 1. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово хранене и бюфет.
 2. Месечна наемна цена:
 • За ученически стол – 445,17 (четиристотин четиридесет и пет лева и седемнадесет ст.) лв. без вкл. ДДС.
 • За ученически бюфет – 67,71 (шестдесет и седем лева и седемдесет и една ст.) лв. без вкл. ДДС
 1. Срок на договора – 5 (пет) години.
 2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.
 3. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден обявяването на конкурса до 17:00 часа на 17.07.2024 г. Конкурсната документацията се публикува на електронната страница на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, на електронната страница на район Слатина и на сайта на Столична община (sofia.bg), раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“ и на информационните табла в района и Столична община.

Документацията не се предлага на хартиен носител, а е достъпна електронно на сайта на училището, на сайтa на СО – район „Слатина“ и на сайта на Столична община, раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, след заплащане на цената по банков път – IBAN: BG82SOMB91303117994702, ВIС-SOMBBGSF, банка: Общинска банка, титуляр 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.

 1. Оферти се подават всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до 17.07.2024 г.в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, с адрес гр. София, ул. „Алфред Нобел“ № 5.
 2. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 19.07.2024 г. от 11:00 ч. в сградата на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, с адрес гр. София, ул. „Алфред Нобел“ № 5.
 3. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № РД 18-4049/26.06.2024г. на директора на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“.
 4. Документацията е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел “Търгове и конкурси”. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.

 Директор на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“: /Александър Евтимов/

Заповед РД18-4049

Документация конкурс 138 СУЗИЕ

Leave a Reply