О Б Я В А

Ръководството на 138 СУЗИЕ  обявява конкурс за осъществяване на следните извънкласни дейности за учебните 2023/2024 г., 2024/2025 г. и 2025/2026 г.:

 1. Обучение на ученици от първи до четвърти клас по волейбол.

 

Необходими документи за участие в кокурса:

 1. Списък на документите
 2. Заявление за участие.
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел, следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава (устройствения правилник) на дружеството.
 4. Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ака това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един праподавател.
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7. Проект на договор (Приложение № 1), в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 8. Оферта, която трябва да съдържа:
 • списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
 • документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
 • документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, удостоверение от НОИ;
 • програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
 • индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;
 • социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
 • срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса – от 22.01. 2024 г. ДО 26.01.2024 г.

 от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с изброените по-горе документи – максимален брой точки – 25.

Максималниятт брой точки се образува по следните показатели:

 • за степен бакалавър – 5 т.;
 • за степен магистър – 10 т.;
 • за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност (професионална-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени) – 15 т.
 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените по-горе документи – максимален брой точки – 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
 • при липса на професионален опит – 5 т.;
 • до 3 години – 15 т.;
 • над 3 години – 25 т.
 1. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки – 20.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.

– при несъответствие – 0 т.;

– при непълно съответствие – 5 т.;

– при пълно съответствие – 10 т.

б) очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.

– при несъответствие – 0 т.;

– при непълно съответствие – 5 т.;

– при пълно съответствие – 10 т.

 1. Индивидуална цена за обучение за един астрономически час на ученик – максимален брой точки – 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД = Най- ниската предложена цена  х 20  =

                        Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

 

Социална отговорност – максимален брой точки – 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;
 • 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед директор на училището.
 2. В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата-кандидат или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
 4. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.
 5. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 4, няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го пракратява със заповед на директор на училището.

 

Leave a Reply