Поправителни изпити 8-11 клас

ГРАФИК на провеждане на изпити на ученици от VIII-XI клас, на дневна форма на обучение, през сесия м. юли 2023 г.- първа редовна поправителна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва: 

 

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 03.07.2023 г. 10:00 ч.

Каб. 26

Информатика-ЗУЧ за 8. клас 04.07.2023 г.

каб.30

2 06.07.2023 г. 10:00 ч.

Каб. 26

Математика -ЗУЧ за 9. клас 07.07.2023 г.

каб.30

3 10.07.2023 г. 10:00 ч.

Каб. 26

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 9. клас 11.07.2023 г.

каб.30

 

Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

При провеждане на изпитите да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Leave a Reply