Противодействие на тормоза

Противодействие на тормоза

Програма за приобщаващо образование и равни възможности на ученици от уязвими групи

План за действие при кризисни ситуации и перманентни дейности за работа с деца в риск

План за възпитателната работа

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В УЧИЛИЩЕТО, СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците

Алгоритъм и план за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците

Утвърждаване на позитивна дисциплина

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2022/2023 г.

Leave a Reply