График за попълване на незаетите места

138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски”

София 1113, ул.Алфред Нобел №3, тел 02/8720537 , e-mail: school_138@abv.bg

 

З А П О В Е Д

 

№ РД18 – 3192 / 27.07.2022

 

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.70, ал.2 от Наредба 10 от 01.09.2016г за организация на дейностите в училищното образование, във връзка с попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване в 138.СУЗИЕ”Проф.Васил Златарски” за учебната 2022/2023 година.

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

КОМИСИЯ: за организиране на приемане на ученици за допълване на утвърдените паралелки до максимален брой ученици, както следва:

Председател: Катлин Златкова

Членове: Владислав Трифонов

 

ГРАФИК: за дейностите по приемане на ученци за допълване на утвърдените паралелки до максимален брой ученици.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТИ ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪК С ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ОБЯВЯВАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА
 От 08.08.до 10.08.2022 г.  12.08.2022 г.  15.08,2022 г.  09.09.2022 г.

 

 

 Н А Р Е Ж Д А М

 Комисията да приема документи за обявените свободни места. 

Да се извърши класиране на учениците , подали заявление , спазвайки следния начин на балообразуване:

  1. Чуждоезиков /STEM//АЕ/ИЕ/ – Бал : 2 х оценката от НВО по БЕЛ + 2 х  оценката от НВО по математика + БЕЛ и математика от свидетелството.
  2. Чуждоезиков/Кит/АЕ/ – Бал : 3 х оценката от НВО по БЕЛ + оценката от НВО по математика + БЕЛ и математика от свидетелството.
  3. Чуждоезиков/ЯЕ/АЕ/ – Бал : 3 х оценката от НВО по БЕЛ +  оценката от НВО по математика + БЕЛ и математика от свидетелството.
  4. Софтуерни и хардуерни науки /АЕ/КорЕ/ – Бал : 2 х оценката от НВО по БЕЛ +  2 х оценката от НВО по математика + БЕЛ и математика от свидетелството.

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Иван Стоянов

Директор на 138.СУЗИЕ

Катлин Златкова

ВИД  Директор зап.РД18 – 3137 / 12.07.2022

 

 

Leave a Reply