Ред и организация за провеждане на изпити на ученици от IX-X клас, обучавани в дневна форма на обучение, за определяне на срочна оценка по учебен предмет