Прием след VII клас 2024/2025

Уважаеми седмокласници,
Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви за дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година.

Прием след VII клас за учебната 2024/2025 г. в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“:

Код Наименование Тип Профил Балообразуване Общо места
1354 Математически – АЕ, интензивно, втори чужд език ИЕ (STEM) профилирана Математически (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2451 Чужди езици – КитЕ интензивно, втори чужд език АЕ профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2456 Чужди езици – ЯЕ интензивно, втори чужд език АЕ профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2466 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, втори чужд език КорЕ (STEM) профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г.

/съгласно заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката/

Вид дейност

Срок

Прием в VIII клас

Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли и 01 август 2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024 г. вкл.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 август 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. вкл.
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране определя се от директора,

до 11 септември 2024 г.

Утвърждаване на реализирания държавен прием до 14 септември 2024 г. вкл.

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за 2024 г.