Прием в I клас 2024/2025

Училищен план-прием в I клас
за учебната 2024/2025 година

 

Списъци на първокласниците по паралелки

 

На вниманието на родителите на първокласници!

Приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път.

Необходими документи за записване в І клас на 138. СУЗИЕ:

  • Заявление – генерира се автоматично от системата (има възможност за разпечатване на място);
  • Оригинал на Удостоверение за завършена ПГ;
  • Копие от акт за раждане;
  • При наличие на специални образователни потребности – копие от документация. Всички педагогически специалисти в 138. СУЗИЕ са подписали декларации за конфиденциалност.

Записването на класираните деца за І клас ще се извършва в училището от 8.30 ч. до 17.30 ч. през съответните дни за записване според утвърдения График на дейностите за прием в І клас на Столична община.

Дневен режим и учебен план на учениците

През учебната 2024/2025 г. са заявени 4 паралелки първи клас по 24 ученици. Всяка паралелка има обособена група за целодневна организация на учебния ден /занималня/. Използва се един и същи кабинет.

По време на І учебна смяна учениците се обучават по следните учебни предмети:

Български език и литература 7 часа + 1 час ИУЧ/ избираеми учебни часове/
Математика – 4 часа + 1 ИУЧ
Чужд език – английски – 1 час ИУЧ
Родинознание – 1 час
Музика – 2 часа
Изобразително изкуство – 2 часа
Технологии и предприемачество – 1 час
Физическо възпитание и спорт – 2 часа + 1 час ФВС /спортни дейности/
Час на класа – 1 час

След приключване на учебните занятия първият учител предава учениците на учителя в ГЦОУД. Следват:
2 часа организиран отдих и спорт- учениците обядват и почиват. Има възможност за обяд /кетъринг/, който се носи в училището.
2 часа самоподготовка – извършват се упражнения, подкрепящи и затвърдяващи изучавания учебен материал по различните предмети.
2 часа занимания по интереси – изпълняват се различни творчески занимания.

Часовете в първи клас и часовете в групите за целодневна организация на учебния ден са по 35 минути. Между тях има междучасия по 10 минути и едно голямо междучасие – 20 минути.

График на учебните часове за първи клас:

І смяна ІІ смяна
1 ч. 8.20 – 8.55 1 ч. 12.15 – 12.50 – организиран отдих и спорт
2 ч. 9.05- 9.40 2 ч. 12.50 – 13.25 – организиран отдих и спорт
3 ч. 10.00 – 10.35 3 ч. 13.35 – 14.10 – самоподготовка
4 ч. 10.45 – 11.20 4 ч. 14.20 – 14.55 – самоподготовка
5 ч. 11.30 – 12.05 5 ч. 15.15 – 15.40 – занимания по интереси
6 ч. 15.50 – 16.20 – занимания по интереси

Учителите от ГЦОУД остават с учениците до 17.30 ч.

138. СУЗИЕ осигурява групи за целодневна организация на учебния ден към всяка паралелка от І до ІV клас. Учебните часове до ІV клас се провеждат по време на І учебна смяна /сутрин/.

Класовете от начален етап са разположени на първия и втория етаж на училището.

Учителите, които през учебната 2023/2024 г. са класни ръководители на ІV клас поемат бъдещите паралелки в І клас, ако не настъпят промени по различни причини. Към момента това са г-жа Дарина Проданова, г-жа Лазарина Тонева, г-жа Даниела Дойчева, г-жа Ваня Димитрова.

През настоящата учебна година в 138. СУЗИЕ се предлагат допълнително следните платени занимания: шах, футбол, карате, танци. Те се провеждат по време на целодневната организация на учебния ден в училището на групи.

Родителската среща за I клас ще се проведе през месец септември.

Ръководство за потребители на Информационната система за прием на ученици в първи клас

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024

Може да се запознаете с училищния живот на долупосочените връзки:

1.електронна страница – http://138suzie.com

2. страница във фейсбук – https://www.facebook.com/138suzie

3. ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА