След VII – ми клас

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПО НАРЕДБА № 10 В 138. СУЗИЕ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”

ПО ПАРАЛЕЛКИ:

138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ 1354 Математически – АЕ интензивно, ИЕ 1 1

 

 

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2022/2023 година започват.

Прием след VII. клас за учебната 2023/2024 в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“

Код Наименование Подготовка Профил Балообразуване Места
1354 Математически /STEM/

английски

профилирана Математически (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2451 Чужди езици – КитЕ интензивно, АЕ профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2456 Чужди езици – ЯЕ интензивно, АЕ профилирана Чужди езици (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26
2466 Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, КорЕ профилирана Софтуерни и хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 26

 

ГРАФИК

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/

 

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът. 22-30 май 2023 г., вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите. До 09 юни 2023 г., вкл.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 09 юни 2023 г., вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване:

·           Български език и литература

 

·           Математика

 

·           Чужд език /по желание на ученика/

 

 

13 юни 2023 г.,

начало 09:00 часа

16 юни 2023 г.

начало 09:00 часа

14 юни 2023 г.,

начало 09:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      музика и физическо възпитание и спорт

·                      физическо възпитание и спорт

 

20 юни 2023 г.

21 юни 2023 г.

21-22 юни 2023 г.

22-23 юни 2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО. До 28 юни 2023 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. До 28 юни 2023 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 05-07 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13-17 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 19 юли 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 20-24 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 -27 юли 2023 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2023 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. До 04 август 2023 г., вкл.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране. 07-08 август 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране. До 10 август 2023 г., вкл.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране. 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране. До 16 август 2023 г., вкл.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 11 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2023 г., вкл.

Писмо на РУО София-град до родителите
График на дейностите за организацията

Държавен план прием в област София-град

Запознаване с писмените работи от НВО в VII и Х клас

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература, по математика и по чужди езици от НВО – VII и Х клас:

български език и литература VII клас – на 29.06.2023 г., на 30.06.2023 г. и на 03.07.2023 г. включително в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

математика VII клас – на 29.06.2023 г., на 30.06.2023 г. и на 03.07.2023 г. включително в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

чужди езици VII клас – на 29 юни 2023 г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

български език и литература Х клас – на 29.06.2023 г. в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

математика Х клас – на 29.06.2023 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

чужди езици Х клас – на 29 юни 2023 г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

информационни технологии Х клас – на 29.06.2023 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

 

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2022/2023 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

 1. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
 2. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
 3. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Подаване на Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици, приложено Ви изпращам заявление за полагане на изпит за проверка на способностите.

Обръщам внимание, че заявлението важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“.

Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът, от 22 до 30 май 2023 г., включително.

 Приложение:

1. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите.

 

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 03.05.2023 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник), в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

03.05.2023 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

05.05.2023 г. .( петък )                  09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2023 г. (сряда )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

12.05.2023 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2023 г. (понеделник)           09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

18.05.2023 г. (четвъртък )             09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. ( понеделник)           14.00 – 17.00 ч.

  За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

04.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2023 г. (вторник )                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

11.05.2023 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2023 г. (вторник)                   09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2023 г. (сряда )                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

19.05.20223г. (петък )                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

22.05.2023 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч.

I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семействапредставят следните документи /оригинал и две копия/:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

II. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

ВАЖНО!

 1. В изпълнение на Приложение № 2 към заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката, при насочване на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в VIII клас по документи за специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, учениците се насочват за обучение по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката. Моля ЕПЛР да ориентират кариерно учениците и да информират родителите, че на територията на София-град има ограничен брой професионални паралелки по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.
 2. В изпълнение на Приложение № 1 към заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката, при насочването на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в XI клас по документи за специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, учениците се насочват за обучение по рамкова програма А6, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Напомням за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, да съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаване в определените срокове на документите към комисията.

   Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град в рубриката „Изпити и прием на ученици“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2023 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

Информация за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите 

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за 2023 г. 

АКЦЕНТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА НВО В VII КЛАС И
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ