Проекти

Курс Every pupil is important – special education in Finland and in Europe!

от 03.10 до 07.10.2020 в Йенсу, Финландия.

Болоня, Италия от 09.02.2020 до 15.02.2020г.

Курс: Project - based learning

от 13.10 до 19.10.2019 в Тенерифе, Испания.

Курс Integrating ICT and new technologies into teaching and education

Малта от 26.08 до 30.08.2019г.

Курс Spice up your teaching, организиран от ETI

Малта от 29.07 до 02.08.2019г.

Курс Learning Fun and Games Methodology for Primary Teachers, организиран от ETI

04.08 до 10.08.2019г. в Стокхолм, Швеция

Ефективна езикова практика и дигитална креативност Курс Digital Extra

Лондон от 15.07. до 26.07.2019г.

Курс Effective classroom practice в Oxford House College

Проектът Ефективна езикова практика и дигитална креативност

138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски “е с одобрен проект „Ефективна езикова практика и дигитална креативност “по програма Еразъм+ КД1. 

Проектът се вписва в изискванията на програма Еразъм + и е в контекста на Стратегическата

рамка за образование и обучение („ЕТ 2020“); Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“;

Националната програма за квалификация на педагогическите кадри и националната стратегия

за училищно образование; Споразумението на държавите – членки за насърчаване

непрекъснатото професионално развитие и придобиването на умения, очертани в

Препоръката относно ключовите компетентности. Проектът се вписва и в новия закон за

училищно образование (в сила от 01.08.2016) в частта му, отнасяща се до квалификацията на

учителите.

Проектът е изграден около няколко основни дейности и цели, свързани с постоянно актуалния

въпрос за методиката на чуждоезиковото обучение в условията на динамично променящия се

съвременен свят; проектно–базираното обучение ; подобряване качеството на работа с

ученици със специални образователни потребности; интегриране на ИКТ и новите технологии в

преподаването на отделни предмети и усъвършенстване на дигиталната креативност.

В проекта ще вземат участие 8 души ( главни учители, преподаватели от начален, среден и

горен курс). Избраните курсове покриват широк спектър от дейности, свързани с обучението и

възпитанието на ученици от 1 до 12 клас като максимално отговарят на конкретните

потребности на училището в настоящия момент.

Проектът е изграден върху строг алгоритъм на планиране, изпълнение и контролиране на

дейностите, като всяка стъпка е в определени времеви рамки и може да бъде ясно проследена.

Проектът ще разчита на тясната връзка между участниците в хода на неговото осъществяване,

а извън рамките на проекта стремежът ще бъде тези резултати да останат устойчиви във

времето като се създаде подходяща среда, в която тези добри практики бъдат приложени.

Дългосрочните ползи от проекта ще бъдат усетени на две нива: по-отворено и споделено

отношение на преподавателите към образователния процес (усъвършенствани компетенции в

методиката на преподаване на чужд език, проектно-базирано обучение, въвеждане на ИКТ в

обучението по отделни предмети, дигитална креативност) и подобрената учебна среда ( работа

с ученици със специални образователни потребности) и в това се крие смисълът от

осъществяването на подобни проекти.