Прием в I-ви клас 2023/2024

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ за учебната 2023/2024 г. ще бъде от 09:00 ч. на 06.06.2023 г. до 17:00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.

Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. от 09:00 до 16:00 ч.

Необходими документи:

  1. Заявление – генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);
  2. Копие от Акт за раждане на детето;
  3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);
  4. При наличие на специални образователни потребности – копие от документацията.


План-прием за първи клас:

4 паралелки х 24 ученици (96 ученици).

 

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg

Ръководство за потребители на Информационната система за прием на ученици в първи клас

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028

1. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група

2. Копие от акт за раждане

3. Заявление за записване в І клас 

4. Сведение за ученика

Наредба за прием на ученици в първи клас

Може да се запознаете с училищния живот на долупосочените връзки:

1.електронна страница – http://138suzie.com

2. страница във фейсбук – https://www.facebook.com/138suzie

3. ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

РАЙОН НА ПРИЕМ НА 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ И ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

Адрес

 

Улица

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев блок 4

БАН IV км.

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев № 2, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев № 2, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев № 3

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев блок 4

БАН IV км.

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев № 20

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев № 22

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев блок 4

БАН IV км.

УЛ.АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ

 

 

 

гр. София, ул. Александър Жендов № 1

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ

гр. София, ул. Александър Жендов № 3

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ

гр. София, ул. Александър Жендов № 5

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ

гр. София, ул. Александър Жендов № 6

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ

 

 

 

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 1

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 3

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 5

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 7

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 8

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 9

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 14

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 20

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 23

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 25

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 26

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 27

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 28

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 29

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 30

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 31

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 33

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 34

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 35

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 36, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 36, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 43

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 14А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 16А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 20А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 25А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 28А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 30А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 35А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 35Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 35В

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

гр. София, ул. Александър фон Хумболт № 43А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ

 

 

 

гр. София, ул. Коста Лулчев № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 7

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 10

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 11

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 12

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 13

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 14

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 15

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 17

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 20

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 21

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 23

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 2В

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 4А

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 10Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 10В

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 15А

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

гр. София, ул. Коста Лулчев № 21А

ж.к. Гео Милев

УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ

 

 

 

гр. София, ул. Прелом № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРЕЛОМ (АСЕН ХАЛАЧЕВ)

гр. София, ул. Прелом № 5

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРЕЛОМ (АСЕН ХАЛАЧЕВ)

гр. София, ул. Прелом № 6

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРЕЛОМ (АСЕН ХАЛАЧЕВ)

гр. София, ул. Прелом № 8

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРЕЛОМ (АСЕН ХАЛАЧЕВ)

гр. София, ул. Прелом № 10

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРЕЛОМ (АСЕН ХАЛАЧЕВ)

гр. София, ул. Прелом № 5А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРЕЛОМ (АСЕН ХАЛАЧЕВ)

гр. София, ул. Прелом № 8А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРЕЛОМ (АСЕН ХАЛАЧЕВ)

 

 

 

гр. София, ул. Светлоструй № 1

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 3

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 4, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 4, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 4, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 5

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 6, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 6, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 7

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

гр. София, ул. Светлоструй № 9

ж.к. Гео Милев

УЛ.СВЕТЛОСТРУЙ

 

 

 

гр. София, ул. Владимир Башев № 9

ж.к. Гео Милев

УЛ.ВЛАДИМИР БАШЕВ

гр. София, ул. Владимир Башев № 11

ж.к. Гео Милев

УЛ.ВЛАДИМИР БАШЕВ

 

 

 

гр. София, ул. Владово № 16

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 17

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 18

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 19

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 20

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 21

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 23

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 25

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 27

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 17А

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

гр. София, ул. Владово № 18А

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ВЛАДОВО

 

 

 

гр. София, ул. Галилео Галилей № 15

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 20, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 20, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 30

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 32

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 37

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 42, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 42, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 43

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 44, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 44, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 45, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 45, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 46, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 46, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 52, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 52, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 54

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

гр. София, ул. Галилео Галилей № 43А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

 

 

 

гр. София, ул. Иван Димитров-Куклата № 11

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ИВАН ДИМИТРОВ-КУКЛАТА

гр. София, ул. Иван Димитров-Куклата № 13

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ИВАН ДИМИТРОВ-КУКЛАТА

гр. София, ул. Иван Димитров-Куклата № 15

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.ИВАН ДИМИТРОВ-КУКЛАТА

 

 

 

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 1

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 4

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 9

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 14

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 18

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 2А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

 

 

 

гр. София, ул. Цветан Радославов № 4

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 5, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 5, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 6

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 7, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 7, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 8

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 9

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 10

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 11

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 12

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 13

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 15

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 16

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 12А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 15А, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

гр. София, ул. Цветан Радославов № 15А, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ

 

 

 

гр. София, ул. Лидице № 1

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 7

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 8

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 10

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 11

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 12, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 12, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 13

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 14

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

гр. София, ул. Лидице № 15

ж.к. Гео Милев

УЛ.ЛИДИЦЕ

 

 

 

гр. София, ул. Николай Коперник № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 6

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 9

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 10

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 17

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 20

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 21, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 21, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 21, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 22

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 25

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

гр. София, ул. Николай Коперник № 1А

ж.к. Гео Милев

УЛ.НИКОЛАЙ КОПЕРНИК

 

 

 

гр. София, ул. Калина Малина № 1

ж.к. Гео Милев

УЛ.КАЛИНА МАЛИНА

гр. София, ул. Калина Малина № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.КАЛИНА МАЛИНА

гр. София, ул. Калина Малина № 4

ж.к. Гео Милев

УЛ.КАЛИНА МАЛИНА

 

 

 

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 3

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 7, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 7, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 11

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 13

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 17

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 19

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 21

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 24

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 26

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 28

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 30

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 32

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 34

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 36

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

гр. София, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 38

ж.к. Гео Милев

УЛ.ПРОФ.Д-Р Г.ПАВЛОВ

 

 

 

гр. София, ул. Спътник № 4

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 8

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 10

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 12

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 13

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 14

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 15

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 16

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 17

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 21

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 2А

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 10А

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

гр. София, ул. Спътник № 15А

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.СПЪТНИК

 

 

 

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 2, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 2, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 3

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 6

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 7, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 7, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 7, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 3А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

гр. София, ул. Акад. Никола Обрешков № 8А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ

 

 

 

гр. София, ул. Христо Чернопеев № 5, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ

гр. София, ул. Христо Чернопеев № 5, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ

гр. София, ул. Христо Чернопеев № 13

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ

 

 

 

гр. София, ул. Хубавка № 1

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХУБАВКА

гр. София, ул. Хубавка № 2

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХУБАВКА

гр. София, ул. Хубавка № 4

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХУБАВКА

гр. София, ул. Хубавка № 5

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХУБАВКА

гр. София, ул. Хубавка № 7

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХУБАВКА

гр. София, ул. Хубавка № 9

ж.к. Гео Милев

УЛ.ХУБАВКА

 

 

 

гр. София, бул. Шипченски проход № 6, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 6, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 8

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 10, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 10, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 17, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 17, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 18, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 18, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 18, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 19, вх. Г

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 19, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 21, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 21, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 21, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 22

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 23, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 23, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 23, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 24

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 26

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 27, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 27, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 28

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 43, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 43, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 47

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 48

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 49

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 51

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 52

БАН IV км.

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 53

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 15А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 27А, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

гр. София, бул. Шипченски проход № 27А, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

 

 

 

гр. София, ул. 592 № 2

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.592-РА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 592 № 4

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.592-РА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 592 № 6

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.592-РА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 592 № 2А

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.592-РА (СЛАТИНА)

 

 

 

гр. София, ул. 593 № 1

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.593-ТА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 593 № 2, вх. В

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.593-ТА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 593 № 2, вх. Г

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.593-ТА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 593 № 2, вх. Б

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.593-ТА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 593 № 2, вх. А

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.593-ТА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 593 № 3

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.593-ТА (СЛАТИНА)

гр. София, ул. 593 № 5

ж.к. Христо Смирненски

УЛ.593-ТА (СЛАТИНА)

 

 

 

гр. София, ул. Алфред Нобел № 1, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 1, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 2, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 2, вх. Г

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 2, вх. В

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 2, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 3

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 4

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 1А, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 1А, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 6А, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

гр. София, ул. Алфред Нобел № 6А, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.АЛФРЕД НОБЕЛ

 

 

 

гр. София, ул. Маестро Михаил Милков № 4

ж.к. Гео Милев

УЛ.МАЕСТРО МИХАИЛ МИЛКОВ(102-Р

гр. София, ул. Маестро Михаил Милков № 6, вх. Б

ж.к. Гео Милев

УЛ.МАЕСТРО МИХАИЛ МИЛКОВ(102-Р

гр. София, ул. Маестро Михаил Милков № 6, вх. А

ж.к. Гео Милев

УЛ.МАЕСТРО МИХАИЛ МИЛКОВ(102-Р

гр. София, ул. Маестро Михаил Милков № 10

ж.к. Гео Милев

УЛ.МАЕСТРО МИХАИЛ МИЛКОВ(102-Р

гр. София, ул. Маестро Михаил Милков № 12

ж.к. Гео Милев

УЛ.МАЕСТРО МИХАИЛ МИЛКОВ(102-Р

гр. София, ул. Маестро Михаил Милков № 14

ж.к. Гео Милев

УЛ.МАЕСТРО МИХАИЛ МИЛКОВ(102-Р

 

 

 

гр. София, бул. Цариградско шосе № 87

ж.к. Гео Милев

БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 99

БАН IV км.

БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 101

БАН IV км.

БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 125

БАН IV км.

БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

 

 

 

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 30

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 43, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 43, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 43, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 45, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 45, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 45, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 46, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 46, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 46, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 47, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 47, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 47, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 50

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 103

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 104

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 105

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 106, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 106, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 106, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 107, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 107, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 107, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 109, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 109, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 112, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 112, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 112, вх. Г

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 112, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 113, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 113, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 113, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 113, вх. Г

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 115

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 117, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 117, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 118, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 118, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 119, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 119, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 122

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 123

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 125, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 125, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 126

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 127

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 128

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 129

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 130, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 130, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 131

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 132

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 133

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 134

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 135

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 136

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 140, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 140, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 141, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 141, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 142

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 143, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 143, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 144, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 144, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 145, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 145, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 146, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 146, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 146, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 147, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 147, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 147, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 148, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 148, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 148, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 149, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 149, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 149, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 152

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 153

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 154, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 154, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 155

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 156

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 157

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 158

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 240, вх. Г

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 240, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 240, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 240, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 240, вх. Д

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 244

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 245, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 245, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 245, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 246

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 247

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 248

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 249

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 250, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 250, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 250, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 251, вх. В

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 251, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 251, вх. Г

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 251, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 118А, вх. Б

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 118А, вх. А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

гр. София, ж.к. Гео Милев блок 251А

ж.к. Гео Милев

Ж.К.ГЕО МИЛЕВ

 

 

 

гр. София, БАН IV км. блок 1

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 1

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 2

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 2

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 3

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 3

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 4

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 5

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 5

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 6

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 8

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 9

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 10

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 11

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 12

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 13

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 16

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 21

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 23

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 24

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 25

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 26

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 27

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 29

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 101

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 103, вх. В

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 103, вх. Б

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 103, вх. А

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 104

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 105

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 107

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 108

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 109

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 25А

БАН IV км.

 

гр. София, БАН IV км. блок 29А

БАН IV км.