Правилници и разпоредби

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г. 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Заповеди и правила за работа в условията на Ковид-19

 

Правила за използването на предоставените от 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ служебни пощи и акаунти

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД за учебната 2021/2022 г.

Заповед РД17-3911

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни на 138.СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ за пътна безопасност на децата през учебната година и ваканциите.

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В УЧИЛИЩЕТО, СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в 138 СОУ „Проф.Васил Златарски”

Пропускателен режим

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в 138 СОУ „Проф.Васил Златарски” за учебната 2021/2022 г.

ДНЕВЕН И СЕДМИЧЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Правилник за устройството и дейността на училището за учебната 2021/2022 година

Норми на поведение в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2021/2022 г.

Заповед за забрана на тютюнопушенето

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В 138. СУЗИЕ “Проф. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ”