Еразъм+ – проект Let’s Act

УЧАСТВАЙТЕ В ТЕСТВАНЕТО!

Участвайте в следващия тестов кръг на Let’s Act!

Учениците между 12 и 16 години ще научат за целите за устойчиво развитие и изменението на климата. Обучителната платформа на Let’s Act! съдържа теми като устойчиво развитие, емисии на CO2, биоразнообразие, човешки права и предложения как да спасим планетата.

Материалите са забавни, а платформата е интуитивна за работа. Забавно е да участваш в тестването! Вашите ученици ще получат уникална възможност да допринесат за дизайна на структурата, функционалността и съдържанието на материалите в платформата.

Възможно е издаването на удостоверение от проекта за Вас, Вашия клас или на отделни ученици.

Времеви обхват

Тестът ще продължи около четири до осем урока. Може също да се наложи да отделите време, за да попълните нашия въпросник. Някои от участниците също ще бъдат избрани за интервюта от изследователския екип от VIA University College, който ще проведат последващо изследване.

Видео с най-добри практики

Ако сте от типа учители, които са пълни с добри идеи и използват различни видове онлайн инструменти, тогава трябва да ви помолим за специална услуга. Имате ли нещо против да създадете малък запис на един от онлайн инструментите, които използвате? Имаме нужда от няколко от тези малки видеоклипове с продължителност около 1½ минути, за да вдъхновим учителите в Европа да използват нови цифрови инструменти.

Съдържанието на платформата за обучение

Всичко в платформата за обучение Let’s Act се основава на изследвания. Учениците могат да работят самостоятелно с платформата. В момента имате достъп до Урок 1, който разглежда как идеите за правата на човека са формирали 17-те цели за устойчиво развитие. Урокът съдържа теми за това как глобализацията се е променила през историята и как модерният просперитет се основава и на процеси и явления като колониализма и търговията с роби.

Всички теми са илюстрирани с видеоклипове и забавни викторини, с които учениците ще могат да научат повече за разглежданите теми .

https://youtu.be/60GMZkAm-Fs

Ръководство за учителя

Учителите ще  бъдат подпомогнати  от едно пълно ръководство за учители  (включително и с видеоклипове и примери за добри и успешни практики). Наблегнахме на т. нар. „смесено обучение“ – редуване на преподаване онлайн, както и офлайн.

Език

Материалите са разработени на английски език и през януари и февруари ще бъдат преведени на български, датски, италиански и румънски.

Процедура

Учителите, които са се регистрирали за участие, ще получат въпросник от изследователския екип на VIA University College,представляван от доцент Михал Пилгаард или доцент Мая Мелбале Йенсен през януари. Михал и Мая биха искали да знаят за вашия опит с електронното обучение. След като опитате Let’s Act! заедно с вашите ученици, ще трябва да попълните и въпросник, за да споделите Вашите впечатления.

 

През януари и февруари тестваме уроци 1 и 2. От март до април тестваме всички уроци 1-5 заедно. След като подготвим платформата с обратната връзка на всички участващи учители, ще публикуваме окончателния материал през юни 2023 г.

#SDG #Planet #ThereIsNoPlanetB #LetsAct! #GlobalEducation #GCE #Globalgoals

Let’s Act е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.

Theatre as a bridge between national and multicultural

Наши партньори са училища от Италия, Поругалия и Испания. Основната цел на проекта е да създаде театрално представление, което включва фолклорен епос, обичаи, традиции, митове и легенди, типични за страните, участващи в проекта и да улесни междукултурното общуване на участниците. Участващите в проекта ученици ще преминат през обучителен курс с помощта на театралната игра, което ще повиши тяхното любопитство не само към собствената им култура, но и към тази на други народи. Проектът се стреми към повишаване емоционалната интелигентност на участниците и тяхната емпатия , както и към насърчаване на толерантност към други култури.

Проектът се стреми да установи ценностите, съхранявани от всяка стана участник в проекта чрез презентации за историческото и културно наследство в търсенето на общ дом и непреходност. Една от главните цели на проекта е използването на различна гледна точка чрез въвеждането на театралната игра като иновативен метод за преподаване и учене. В същността си театралната игра е начин за постигане на надлингвистична комуникация между участниците, което улеснява преодоляването на бариерите в общуването между различните националности.

Участниците в проекта ще имат възможност да направят проучване върху митове, легенди, автентичен фолклор, ритуали и традиции, свързани с отделните страни, което ще повиши техните знания и ще провокира интереса им към историческото и културно наследство на други страни – членки на Европейския съюз.

Проектът се стреми да провокира участниците да открият в историческото и културно наследство това, което кореспондира с проблемите, които ги вълнуват днес. Това ще им помогне да установят непреходните ценности, да осъществят връзката между минало и настояще и да дадат своя съвременна версия на митовете и легендите. Проектът ще им даде възможност да изразят себе си и да разкрият своята национална идентичност.

Our partners in the project are I.I.S. ‘E. Majorana – A. Cascino (Italy), ADEMINHO/EPRAMI (Portugal), and British School of Tenerife(Spain). The main purpose of the project is to create a theatre performance that includes folk epos, customs, traditions, myths, and legends typical of particular regions of the countries participating in the project and bridges the intercultural communication between the participants. The participants in the project will go through a training course by means of a theatre play, which will raise their curiosity not only about their own culture but also about the culture of other nationalities. The project also aims at raising students’ emotional intelligence and empathy and teaching tolerance of shared existence. The project aims at establishing the values cherished by each nation participating in the project through presentations on its historical and cultural heritage in search of a common home and eternity. One of the primary aims of the project is to use a different point of view in the process of learning by introducing theatrical play as an innovative method of teaching and learning. The theatrical play itself is a way of achieving easier linguistic communication between the participants in the project, which facilitates removing the barrier in communication between different nationalities. The participants in the project will have the opportunity to do research on myths, legends, authentic music folklore, rituals, and traditions, related to particular countries, which will raise their general knowledge and kindle their interest in the historical and cultural heritage of other countries – members of the EU. The project aims at provoking the participants in the project to find in the historical heritage and folklore what corresponds with the problems that agitate students today. This will enable them to establish eternal values, make the connection between past and present, and give their modern version of myths and legends. It will also give them the opportunity to express themselves and reveal their national identity.

Theatre as a bridge - Portugal

Theatre as a bridge - Italy

Theatre as bridge - Spain

Theatre as bridge - Spain