Училищна нормативна уредба – уч. 2023/2024 г.

Правилник за устройството и дейността на училището за учебната 2023/2024 година

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2024/2025 г.

План-програма за действие по БДП за 2024 г.

План на дейностите по БДП и на училищна комисия по БДП

Годишен план 2023-2024

Дневен режим за учебната 2023/2024 година

Етичен кодекс на училищната общност, уч. 2023/2024 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

Заповед „Организационната структура по управление на риска в административната структура от публичния сектор“

Стратегия за развитие и управление на 138.СУЗИЕ 2021-2024

Правила Дарение