Училищна нормативна уредба

План на дейностите по БДП и на училищна комисия по БДП

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 2021-2022

Годишен план 2023-2024

Годишен план 2021-2022 – график

Заповед „Организационната структура по управление на риска в административната структура от публичния сектор“

Квалификационна дейност 2021-2022

Комисия и план сайт 2021-2022

Стратегия за развитие и управление на 138.СУЗИЕ 2021-2024

План за работата на педагогическия съвет 2021-2022

План контролна дейност – директор 2021-2022

План контролна дейност – директор

Правила Дарение

Правила електронен дневник 2021-2022

Правила продължаваща 2021-2022

Правила продължаваща квалфикация 2021-2022

Правила-за-вътр.квалификация 2021-2022

Програма за отпадане

Програма превенция напускане 2021-2022